CODINC Toolkit

Aquest manual de formació del projecte CODINC és una adaptació del que va elaborar originalment MAKS VZW per al projecte Capital Digital. Codinc Toolkit Screenshot

A CODINC oferim un seguit de tallers de deu hores a estudiants de secundària amb l’objectiu que aquests després formin alumnes de primària. La idea és que cada estudiant treballi amb cinc alumnes durant cinc sessions de dues hores cadascuna. Treballarem amb alumnes de dues escoles de primària i formarem els seus mestres. Els professors de secundària els formarem juntament amb els seus estudiants. Per simplificar els termes, l’alumnat de primària l’anomenarem alumnes i el de secundària, estudiants; al professorat de primària ens hi referirem com a mestres i al de secundària, com a professors.

Com dèiem, CODINC és una adaptació i ampliació de la metodologia i el manual de formació de Capital Digital, en el sentit que s’aplica en un altre context educatiu, l’educació formal a les escoles, i se n’està fent fa una prova pilot a cinc països europeus: Bèlgica, Xipre, Alemanya, Itàlia i Espanya. Els objectius específics de CODINC són els següents:

  • Aprofundir i millorar la capacitat del professorat per fomentar l’educació en les àrees de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques (STEAM) entre joves procedents de contextos desfavorits seguint una metodologia inclusiva basada en l’aprenentatge entre iguals.
  • Aconseguir que aquests joves s’empoderin adquirint i desenvolupant competències informàtiques i altres capacitats com ara la col·laboració entre companys, la resolució de problemes, la confiança en un mateix i la creativitat, tot això per mitjà d’un programa de formació en programació basat en l’aprenentatge entre iguals.
  • Impulsar el desenvolupament d’una comunitat europea d’aprenentatge centrada en el lema «CODINC: Coding for Inclusion» (programació per la inclusió), composta de diversos actors i present en diferents sectors (formació i educació formal i no formal) que puguin mantenir els resultats obtinguts en el projecte i amplificar-ne els beneficis.

La primera fase del projecte consisteix en una formació de deu hores destinada a estudiants d’últim cicle de secundària (entre setze i divuit anys). Aquesta formació consta de cinc sessions de dues hores cadascuna, en les quals els estudiants aprenen els conceptes bàsics de la programació (visual), el pensament computacional i la dinamització pedagògica d’infants.

L’objectiu és que després de la formació puguin fer un pas més i ensenyar a programar a un grupet d’alumnes de primària d’entre vuit i dotze anys.

En cada sessió de dues hores es fan diverses activitats de programació, que si bé són intercanviables en certa mesura, recomanem respectar l’ordre en què estan exposades. Les activitats introductòries i analògiques (sense ordinadors, per entendre’ns) proporcionen uns coneixements previs molt útils amb els quals després es fa molt més fàcil començar a utilitzar el llenguatge de programació visual Scratch.

Així mateix, hi ha una activitat extra que permet endinsar-se momentàniament al món real dels llenguatges de programació basats en text. Aquesta última activitat es pot fer si els estudiants han assolit una bona comprensió dels principis de la programació visual i si hi ha temps suficient.

En aquest manual de formació de CODINC hi trobareu una descripció de les activitats formatives.