Το έργο “Coding for Inclusion” - CODINC - στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)) μεταξύ των μειονεκτουσών νέων, μέσα από μια εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη σε μια παιδαγωγική μέθοδο εκπαίδευσης συνομηλίκων μέσω της επισήμης και τη μη-τυπικής εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Στον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει μια βασική μορφή που λειτουργεί ως προϋπόθεση για τη σύγχρονη επικοινωνία, επηρεάζοντας το φαινόμενο της κοινωνικής ένταξης. Αυτός είναι ο ψηφιακός είναι, ένα σύστημα που λειτουργεί παγκοσμίως και συνδέει πολιτισμούς και ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα. Αποτελεί μια κοινή γλώσσα.

Το έργο CODINC θέλει τα παιδιά και τους νέους όχι μόνο να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία αλλά και να δημιουργούν τεχνολογία και να εμπνέονται βλέποντας πίσω από τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουν τις "Δεξιότητές του 21ου αιώνα", όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η κριτική σκέψη και, ως βραχυπρόθεσμο όφελος, συμμετέχουν στην ψηφιοποιημένη κοινωνία και την επηρεάζουν. Ilustration

Το έργο προσαρμόζει, διαδίδει και επεκτείνη την περιεκτήκή μάθηση μέσα από ορθές πρακτικές που βασίζονται στο υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Capital Digital» (www.capitaldigital.be), το οποίο υλοποιείται από τον εταίρο του έργου Maks στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Το έργο "Capital Digital" με επιτυχία εκπαίδευσε νέους ηλικίας 15 έως 18 ετών από μειονεκτούσες ομάδες, μετανάστες και αιτητές ασύλου, για το πώς μπορούν να διδάξουν τον προγραμματισμό σε παιδιά 10 έως 12 χρονών στις Βρυξέλλες. Οι νέοι "ηλεκτρονικοί διευκολυντές" μάθαιναν πώς να εμπλέκουν παιδιά σε θέματα  STEM και να κωδικοποιούν δραστηριότητες με διασκεδαστικό τρόπο. Αυτή η πρώτη "εργασιακή εμπειρία" ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των νέων όταν θα έφτανε η στιγμή να αποφασίσουν για την μελλοντική εκπαιδευτική σταδιοδρομία τους. Επιπλέον, το έργο υποστήριξε αποτελεσματικά τους νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ψηφιακές και συνεργατικές δεξιότητες καθώς τους βοήθησε και σε θεματα επιστήμης. Το πιο σημαντικό είναι ότι η παιδαγωγική μέθοδος "Capital Digital" για τη μάθηση από συνομήλικους έχει ισχυρό δυναμικό συμμετοχής, προάγει την εκπαίδευση STEM και την ένταξη των μειονεκτούντων μαθητών τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.

Το έργο CODINC προσαρμόζει τη μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου "Capital Digital”, σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και θα το εφαρμόσει σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: το Βέλγιο, την Κύπρο, την Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Το έργο CODINC απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ατόμων:

  • Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (10 εως 12 ετών) και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15 εως 18 ετών), κυρίως από μειονεκτούσες ομάδες .
  • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Γονείς
  • Εκπαιδευτές που δουλεύουν με τους νέους (ηλεκτρονικοί διευκολυντές, εθελοντές για τη νεολαία κ.λπ.) σε επίσημο, μη-τυπικό και άτυπο περιβάλλον (σχολεία, κέντρα νεότητας, ΜΚΟ, κέντρα κατάρτισης κ.λπ.)
  • Ενδιαφερόμενα μέρη από επίσημους ή μη-τυπικούς φορείς μάθησης: οικογένειες, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πάροχοι μάθησης, δημόσιες αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, κ.λπ.

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου CODINC είναι οι ακόλουθοι

  1. Αύξηση και βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να προωθήσουν την εκπαίδευση σε θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τέχνης και Μαθηματικών (STEAM) σε μειονεκτούντες νέους μέσα από μια εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη στην μάθηση από συνομήλικα άτομα.

  2. Ενδυνάμωση μειονεκτούντων νέων στην απόκτηση και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και ικανοτήτων συνεργασίας καθώς και επίλυσης προβλημάτων, αυτοπεποίθησης και δημιουργικότητας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης από συνομήλικους σε θέματα προγραμματισμού.

  3. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής κοινότητας μάθησης «Coding for inclusion» μεταξύ διαφόρων φορέων σε διάφορους τομείς (τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση) που να είναι σε θέση να στηρίξει τα αποτελέσματα των έργων και να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους.