Εισαγωγή στον προγραμματισμό

blue robot
Σε αυτή την ομαδική συζήτηση και δραστηριότητα, εσύ ως εκπαιδευτικός θα ρωτήσεις για τις γνώσεις που έχουν ήδη οι Μαθητές σχετικά με τον προγραμματισμό. Επιπλέον, θα διερευνήσετε και θα συζητήσετε μαζί την έννοια των αλγόριθμων και πως χρησιμοποιούνται.
30 minutes
Download!

Introduction into Coding

blue robot
In this group discussion and activity, you as a teacher will inquire into the knowledge about coding that is already present in the students and supply additional insights. You will also explore together what makes a (good) algorithm.
30 minutes
Download!

Εφαρμογές Προγραμματισμού σε Επίπεδο Αρχαρίου

Lightbot
Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι Μαθητές θα διερευνήσουν ξεχωριστά δύο διαφορετικές εφαρμογές που διδάσκουν τις βασικές έννοιες προγραμματισμού: «LightBot» και «Hour of Code».
45 minutes
Download!

Entry Level Coding Applications

Lightbot
In this activity, students will individually explore two different applications that teach the basic concepts of coding: ‘LightBot’ and ‘Hour of Code’.
45 minutes
Download!

Επιστήμη Υπολογιστών χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

Computer Science Unplugged
Οι δραστηριότητες αποσύνδεσης βοηθούν τους Μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών και της υπολογιστικής σκέψης, χωρίς καν να αγγίζουν μια ηλεκτρονική συσκευή. Στη δραστηριότητα «Sandwich Robot» (Ρομπότ σάντουιτς), οι Μαθητές δοκιμάζουν τις ικανότητές τους να κατασκευάσουν έναν αλγόριθμο με μια καλά σχεδιασμένη ακολουθία. Η δραστηριότητα «Drawing Pixels» (Σχεδιάζοντας εικονοστοιχεία) έχει σχεδιαστεί για να γίνεται κατανοητός ο τρόπο εμφάνισης των εικόνων σε οθόνες μέσω εικονοστοιχείων.
45 minutes
Download!

Computer Science Unplugged

Computer Science Unplugged
Unplugged activities help students understand the basic principles of computer science and computational thinking, without even touching a digital device. In the ‘Sandwich Robot’ activity, students practice their abilities to construct an algorithm with a well thought through sequence. The ‘Drawing Pixels’ activity is designed to comprehend how images are displayed on screens through pixels.
45 minutes
Download!

Add a related reference